Zaloguj się Zarejestruj się Dodaj firmę

Zezwolenie na pobyt stały - zmiany w przepisach w 2016 roku


Stały pobyt na terenie Polski w przypadku cudzoziemca spoza Unii Europejskiej, bez względu na przesłanki, wymaga legalizacji. Jego obowiązkiem jest bowiem wystąpienie o uzyskanie Karty Stałego Pobytu, której uzyskanie wiąże się koniecznością spełnienia wielu formalności.

 

Z dniem 2 września 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 753), które są istotne z punktu widzenia osób ubiegających się o Kartę Stałego Pobytu. Sprawdźmy, jak wpłynęły one na dotychczasową procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

 

 

Istnieją różne powody, dla których cudzoziemcy starają się o uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Bez względu jednak na przesłanki, jakie stoją za tą decyzją, aby cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej mógł legalnie przebywać w Polsce, musi uzyskać  pozwolenie na pobyt. Karta stałego pobytu jest dokumentem, który uprawnia do bezterminowego zamieszkiwania na terenie Polski.

 

Karta stałego pobytu, czyli inaczej zezwolenie na pobyt stały, jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do przebywania na terenie PR  na stałe, przy czym należy pamiętać, iż musi być ona wymieniana co 10 lat. Uprawnionym do ubiegania się o kartę stałego pobytu jest m.in.

·         osoba będąca dzieckiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta UE, która urodziła się po wydaniu tego zezwolenia lub w trakcie jego ważności

·         osoba będąca dzieckiem obywatela polskiego pozostającego pod jego opieką,

·         osoba posiadająca polskie pochodzenie i zamierzająca osiedlić się na terenie RP,

·         osoba w co najmniej 3-letnim związku małżeńskim z Polakiem, która zamieszkiwała na terenie RP przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w związku z pozostawaniem w małżeństwie z obywatelem Polski,

·         osoba będą ofiarą handlu ludźmi, mieszkająca na terenie RP przez co najmniej 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi, która współpracowała z organami ścigania oraz posiada uzasadnione obawy potwierdzone przez prokuratora

·         osoba zamieszkująca nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego uchodźcom, na podstawie statusu ,

·         osoba zamieszkująca nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat na terenie RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub udzielonego azylu,

·         osoba posiadająca Kartę Polaka i zamierzająca się osiedlić w Polsce na stałe.

 

Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały na podstawie Karty Polaka - uwaga zmiany!

 

Zezwolenie na pobyt stały dla posiadacza Karty Polaka wymaga omówienia w kontekście nowelizacji przepisów z dnia 13 maja 2016 roku, które weszły w życie 2 września 2016 roku.

Na początek należy krótko wyjaśnić, czym jest Karta Polaka. Jest to bowiem nic innego, jak dokument potwierdzający cudzoziemcy do polskiego narodu, który wiąże się w wieloma przywilejami, jak np.: bezpłatne otrzymanie wizy krajowej, możliwość złożenia bezpłatnego wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, bezpłatne korzystanie z oświaty, zwiedzania muzeów państwowych, prowadzenia działalności na tych samych zasadach, co obywatele polscy i wiele innych.

 

Do najważniejszych zmian związanych z nowelizacją Karty Polaka należą następujące punkty:

 

1.    zniesienie o obowiązku opłaty skarbowej w wysokości 640zł  dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka i ubiegających się o pobyt stały na terenie RP

 

2.    od 2017 roku cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały, będą mieli możliwość ubiegania się o świadczenia pieniężne wypłacane na okres 9 miesięcy.

 

Warto również podkreślić, iż posiadacze Karty Polaka, którzy uzyskali pozwolenia na pobyt stały, już po roku od jego otrzymania będą mogli ubiegać się o uznanie obywatela polskiego.Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza wiele zmian administracyjnych związanych z różnego rodzaju procedurami oraz obsługą rejestrów Kart Polaka.

 

Pomoc cudzoziemcom w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt stały

 

 

A Z Center e-biuro do spraw cudzoziemców oferuje kompleksową pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pobyt stały. Oferujemy również pomoc w znalezieniu zamieszkania, a także w załatwianiu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem, zawarciem związku małżeńskiego, podjęciem edukacji czy zakładaniu działalności gospodarczej.

 

 

Aktualności
Увага, зміни в законодавстві
01.12.2016

A-Z Center e-Oфіс, працюємо в цілій Польщі

Nowe oferty pracy