regulamin pracy

Regulamin pracy – dlaczego warto się z nim zapoznać?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kluczowemu aspektowi funkcjonowania każdej firmy – regulaminowi pracy. To dokument o istotnym znaczeniu, który reguluje wiele aspektów związanych z relacjami pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Regulamin pracy nie tylko określa prawa i obowiązki stron, lecz także stanowi ważny element zapewnienia bezpieczeństwa, organizacji czasu pracy oraz stworzenia harmonijnego środowiska pracy.

Dlaczego regulamin pracy jest istotny?

Regulamin pracy, obok kodeksu pracy, jest stawiany na równi z innymi aktami prawnymi opisującymi prawa i obowiązki stron umowy o pracę. Główną zasadą jest to, że nie może on zawierać postanowień mniej korzystnych niż kodeks. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do jednych z podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapoznanie pracownika z obowiązującym regulaminem.

Omawiany dokument regule najbardziej podstawowe zasady obowiązujące w miejscu pracy. Jej organizację, prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników oraz kwestie związane z wynagrodzeniem. Regulamin pracy obowiązuje na terenie całego zakładu pracy i zawiera najważniejsze standardy i zasady pracy w nim wymagane.

Innym podobnym dokumentem jest tak zwany układ zbiorowy. Co do zasady, przewiduje on korzystniejsze regulacje dla pracowników niż te, wynikające z kodeksu pracy. W większym stopniu niż regulamin pracy doprecyzowuje warunki płacy i pracy. Gdy pracownik jest objęty układem zbiorowym pracy, to może liczyć na znacznie wyższy standard pracy niż w innych zakładach.

Czym układ zbiorowy różni się od regulaminu pracy? Regulamin pracy uważany jest za akt zastępczy — obowiązuje tam, gdzie nie ma układu zbiorowego. Co więcej, dla układu nie istnieje limit zatrudnionych osób, można go zawrzeć, nawet gdy ma się jednego pracownika. Z drugiej strony układ zbiorowy musi być zgłoszony do zewnętrznej instytucji, czego nie wymaga się przy regulaminie pracy.

Kluczowe elementy zawarte w regulaminie pracy

Kodeks pracy w artykule 105 wylicza elementy, które powinien zawierać każdy regulamin pracy. Jak się zaraz przekonamy, dokument ten w kompleksowy sposób opisuje zasady zatrudnienia w każdym przedsiębiorstwie. Do kluczowych elementów regulaminu należą:

 1. Organizacja pracy — porządek w procesie pracy, reguluje sposób potwierdzania przez pracowników przybycia, warunki przebywania na terenie zakładu, wyposażenie pracowników, jak również opisuje obowiązki dotyczące bezpieczeństwa: środki ochrony przeciwpożarowej, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 2. Czas pracy — przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy i porę nocną,
 3. Urlopy i przerwy — przerwy i system urlopowy obowiązujący w danym zakładzie pracy,
 4. Wykaz stanowisk pracy — wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom, wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym i stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym oraz kobietom, informacja o ryzyku zawodowym na poszczególnych stanowiskach,
 5. Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia — system wynagradzania pracowników obowiązujący u danego pracodawcy,
 6. Etyka w miejscu pracy — wzajemne stosunki pracowników,
 7. Zgłaszanie problemów i skarg — prawo do złożenia skargi posiada każdy pracownik,
 8. Absencja i spóźnienia — opisuje zasady usprawiedliwiania nieobecności pracy przez pracowników.

Kary

Dodatkowo regulamin pracy musi zawierać informacje o karach przewidzianych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników z artykułu 108 kodeksu pracy. Należą do nich:

 1. Upomnienie,
 2. Nagana,
 3. Kara pieniężna.

Dwie pierwsze z nich grożą za nieprzestrzeganie organizacji pracy, naruszanie przepisów bezpieczeństwa oraz obowiązków związanych z potwierdzaniem przybycia i obecności w pracy. Z karą pieniężną muszą liczyć się pracownicy, którzy nie przestrzegają przepisów BHP, opuszczają miejsce pracy bez usprawiedliwienia oraz znajdują się w stanie nietrzeźwości na terenie zakładu pracy.

regulamin pracy, jak i kiedy napisać
Regulamin pracy pozwala jasno i jednoznacznie opisać zasady w firmie. Warto go napisać, aby pracownicy wiedzieli, jak postępować.

Tworzenie regulaminu pracy

Ramy prawne

Stworzenie regulaminu pracy jest obowiązkowe tylko dla niektórych pracodawców. Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników, to jest zwolnione z tego obowiązku. Pracodawcy zatrudniający od 21 do 49 pracowników mogą stworzyć regulamin dobrowolnie, jednak może się o niego upomnieć organizacja związkowa. Regulamin pracy jest dobrowolny wyłącznie dla zakładu pracy, gdzie liczba pracowników jest niższa niż 20.

Co do zasady, pracodawca sam ustala treścią regulaminu pracy, jednakże istnieją wyjątki. Po pierwsze, nie może być on sprzeczny z istniejącymi już przepisami prawa, np. kodeksem pracy. Można zatem przepisać jego przepisy wprost do regulaminu, chyba że chcemy, aby regulamin był korzystniejszy dla pracowników niż kodeks.

Konsultacje z pracownikami

Drugim ograniczeniem jest konieczność zaangażowania pracowników w tworzenie treści regulaminu pracy. Zgodnie z artykułem 104 kodeksu pracy 'Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.’ Oznacza to, że pracodawca zatrudniający co najmniej 21 jest zmuszony do negocjacji treścią regulaminu pracy z pracownikami.

Angażowanie pracowników w kształt opisywanego dokumentu może przynieść wiele korzyści. W toku negocjacji z zakładową organizacją związkową możesz na bieżący podawać do wiadomości pracowników ich postęp. Być może, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, pracownicy będą mieli własne pomysły na organizację pracy. Wspólne utworzenie regulaminu pracy.

Regulamin w firmie określa nie tylko obowiązki, ale też prawa pracowników.

Zobacz, jak zapobiegać prześladowaniu. Przeczytaj, czym jest mobbing w pracy

Wdrażanie regulaminu pracy

Kodeks pracy w artykule 104 określa, że 'Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy’. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z dokumentem, gdy wchodzi on w życie, jak również, gdy rozpoczyna on pracę. Regulamin zakładu pracy nie musi być z kolei podpisywany, gdy nanoszone są w nim zmiany.

Zmiana regulaminu pracy

Warto uświadomić sobie, że jak każde inne źródło prawa, tak i regulamin zakładu pracy starzeje się. Poza tym musimy być przygotowani na zachodzące zmiany w procesie pracy i technologii. Czasem zakładowa organizacja związkowa może dojść do wniosku, że czas poprawić jego przepisy. Bywa i tak, że zmiany na rynku pracy zmuszają pracodawcę do zmiany regulaminu, jeśli chce pozostawać konkurencyjny.

W jaki sposób można zakomunikować pracownikom tekstu regulaminu pracy? Wynika to już ze sposobu komunikacji, jaki praktykowany jest w danym zakładzie pracy. Może być to pozostawienie tekstu regulaminu na tablicy ogłoszeń albo specjalne zebranie. Sposobów informowania pracowników jest wiele. W przypadku zinformatyzowanych firm można umieścić dokument w intranecie.

Proces przekazania pracownikom informacji o brzmieniu regulaminu pracy może odbyć się w formie szkoleń. Można zorganizować cykl spotkań w czasie pracy, w czasie dogodnym dla wszystkich. Można też — w przypadku pracy zmianowej — informować pracowników osobno na każdej zmianie. Dzięki tym działaniom można z sukcesem wprowadzić regulamin pracy, tak aby wszyscy byli świadomi jego istnienia.

Monitoring przestrzegania regulaminu pracy

Ustawowo do przestrzegania prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, Społeczna Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Z kolei spory z zakresu prawa pracy rozstrzygane są przez sądy pracy. Przepisy sugerują jednak, że zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni dążyć do polubownego rozstrzygnięcia.

Wymienione organy przeprowadzają kontrole w wybranych przez siebie zakładach pracy. Kontrolowani są pracodawcy oraz sam zatrudnieni. Sprawdzane jest przestrzeganie regulaminu pracy w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Legalności zatrudnienia,
 3. Przestrzegania przepisów prawa pracy.

Co więcej, pracownik ma prawo wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o bezpłatną poradę dotyczącą własnej sytuacji zawodowej. Inspekcja udziela porad wszystkim pracownikom niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Na co dzień przestrzeganie i monitoring regulaminu pracy spoczywa na każdym pracowniku. Wywiązywanie się z jego zapisów leży w interesie wszystkich zatrudnionych. Trudno wyobrazić sobie, aby opuścić miejsce prac bez powiadomienia szefa albo celowo nie używać środków ochrony zdrowia. Od usprawiedliwiania nieobecności w pracy, poprzez przygotowanie zawodowe aż po wykaz stanowisk pracy dozwolonych dla określonych grup — regulamin pracy w każdym z tych aspektów powinien być przez wszystkich przestrzegany.

Podsumowanie

Wprowadzenie regulaminu pracy to krok, który przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. To nie tylko zbiór przepisów, ale także zasada, która pomaga w kształtowaniu kultury pracy, umożliwia uczciwą ocenę osiągnięć oraz daje możliwość tworzenia harmonijnych relacji w miejscu pracy. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, że regulamin pracy to narzędzie, które w znaczny sposób wpływa na efektywność i atmosferę w firmie. Dbając o zrozumienie i przestrzeganie zawartych w nim zasad, tworzymy solidne fundamenty dla sukcesu i wzajemnego szacunku w miejscu pracy.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *