ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia pracownicze – wszystko, co musi wiedzieć pracownik i pracodawca

Ubezpieczenia pracownicze są coraz częściej wybierane. Szczególną popularnością cieszą się ubezpieczenia grupowe. Ich zakres można dopasować do potrzeb pracowników. Mogą obejmować ubezpieczenie na życie, od poważnych zachorowań, trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach.

Ubezpieczenie grupowe pracowników daje możliwość zabezpieczenia finansowego członków rodziny i minimalizacji kosztów. Należy jednak pamiętać o niskiej sumie ubezpieczenia czy limitach świadczeń. W artykule przedstawimy różne rodzaje ubezpieczeń pracowniczych. Omówimy zakres ochrony i sposoby opłacania składek. Udzielimy również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnoszące się do kwestii grupowych ubezpieczeń pracownika.

Co to są składki społeczne — wyjaśniamy pojęcie

Termin ten na pewno nie raz słyszał każdy z nas. Są one odliczane od pensji pracownika. Państwo przeznacza te kwoty na finansowanie ubezpieczenia dla osób nim objętych. Opłacając takie składki, możemy liczyć na wypłacenie odszkodowania za wypadek, a także finansowanie leczenia i zasiłków. Za przykład takich wypłat mogą posłużyć między innymi renty, emerytury i zasiłki chorobowe.

Świadczenia takie wypłacane są w 3 wariantach:

 • krótkoterminowo,
 • długoterminowo,
 • dożywotnio.

Stanowią one podstawowy element polityki socjalnej państwa oraz jego zaopatrzenia społecznego. W Polsce istnieją dwie instytucje, które zajmują się systemem ubezpieczeń społecznych. Pierwszą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to podstawowy organ zarządzający systemem powszechnych ubezpieczeń społecznych w Polsce. Składki wszystkich ubezpieczonych trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Następnie ZUS decyduje o ich wypłacaniu poszczególnym grupom osób. Drugą podstawową instytucją systemu ubezpieczeń jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jest to organ zarządzający ubezpieczeniami rolników oraz ich rodzin.

Co wchodzi w skład składek społecznych?

Składowymi ubezpieczenia społecznego są składki rentowe, emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe. Wysokość ubezpieczenia wypadkowego uzależniona jest od pracodawcy, a przede wszystkim od poziomu zagrożeń zawodowych oraz ich skutków. Pozostałe składki są niezmienne dla wszystkich.

Składki na ubezpieczenie emerytalne

Składka opłacana jest częściowo przez pracodawcę, a częściowo z pensji brutto pracownika i jest określana jako procent zarobków. Środki zgromadzone na koncie ubezpieczonego nie podlegają dziedziczeniu. Pozostałe składowe — po śmierci ubezpieczonego — są dzielone między współmałżonka osoby ubezpieczonej i osobę uposażoną do otrzymania środków według złożonego wcześniej oświadczenia.

Składki na ubezpieczenie rentowe

Tutaj, tak jak w poprzednim przypadku, wysokość składki zależy od kwoty wynagrodzenia pracownika. W tej składce wyłącza się czas, w którym pracownik nie był zdolny do pracy (np. z powodu choroby).

W danym roku kalendarzowym roczna podstawa składek emerytalnych i rentowych nie może być wyższa od tej odpowiadającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok kalendarzowy.

Składki na ubezpieczenie chorobowe

Jest to składka opłacana w całości przez pracownika i wynosi 2,45% wynagrodzenia. Jej podstawę oblicza się biorąc pod uwagę składki, które są przeznaczone na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. W tym przypadku nie ma zastosowania ograniczenie w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym jest mowa wyżej.

Z ubezpieczenia chorobowego pokrywane są:

 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłki chorobowe,
 • świadczenia rehabilitacyjne.
ubezpieczenia pracownicze - zakres
Płacąc składki na ubezpieczenie, zapewniamy sobie wsparcie finansowe na czas choroby
i niezdolności do pracy.

Jakie rodzaje chorób i wypadków obejmuje ubezpieczenie pracownicze?

W przypadku choroby zawodowej ustawodawca wymienia 26 rodzajów chorób, które uprawniają do otrzymania zasiłku w wysokości 100% wymiaru podstawy. Na liście są między innymi: pylica płuc, gorączka metaliczna, choroby skóry czy choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia. Ich obecność stwierdzana jest przez lekarza w specjalnej procedurze.

W przypadku ubezpieczeń prywatnych zakres ochrony regulowany jest przez umowę. Ubezpieczyciel może wypłacać zasiłek w przypadku różnych zdarzeń. Zakres ochrony ubezpieczenia grupowego można dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych pracowników. Polisa grupowa obejmuje zazwyczaj mniejsze zdarzenia i poważne zachorowania, takie jak: nowotwory, udary, zawały czy stwardnienie rozsiane. Należy pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z treścią przed zawarciem umowy, żeby nie mieć zastrzeżeń do zakresu ochrony.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe

Procent odkładany na składki ubezpieczenia wypadkowego jest zależny od płatnika. Ustalany jest w zależności od poziomu zagrożenia zawodowego oraz ich skutków. Dla pracodawców, którzy zgłaszają nie więcej niż 9 pracowników – wynosi 1,67%. Wysokość składki uzależniona jest od kategorii ryzyka w konkretnej branży. Składka taka w całości opłacana jest przez pracodawcę.

Opłacanie składek opisanych powyżej jest obowiązkowe. Mają one służyć zapewnieniu zabezpieczenia finansowego na wypadek choroby lub innej niezdolności do pracy (np. urlopu macierzyńskiego). Jednak nie musimy ograniczać się do ubezpieczeń państwowych. Przystępując do ubezpieczenia grupowego, dostajemy prywatne wsparcie pieniężne. Nie jest ono obowiązkowe, ale wiele firm daje taką możliwość. Zobaczmy, jak działa ubezpieczenie grupowe pracowników i czy warto do niego przystępować.

Ubezpieczenie grupowe pracowników – co to jest i jak działa?

Umowę na pracownicze ubezpieczenie grupowe zawiera zakład pracy na rzecz pracowników. Dzięki temu musimy wypełnić minimum formalności, aby mieć dość szeroką ochronę. Uśredniona kwota i brak oceny wysokości ryzyka powoduje, że ten typ ubezpieczenia jest tańszy niż indywidualne oferty. To korzystne rozwiązanie w szczególności dla osób starszych.

Składka jest zależna między innymi od warunków umowy w danej firmie. Przy ustalaniu kwoty bierze się pod uwagę zakres i sumę ubezpieczenia, klasy ryzyka oraz prowizji. Pracownik ma możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po rozwiązaniu umowy z pracodawcą. Dodatkowo grupowe ubezpieczenie:

 • pełni rolę atrakcyjnego benefitu dla pracowników,
 • pracodawca może wliczyć w koszt uzyskania przychodu,
 • stanowi ochronę na wypadek poważnego zachorowania, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy,
 • daje zabezpieczenie finansowe członków rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Zalety ubezpieczeń grupowych

Pracodawcy bardzo często podejmują decyzję o zakupie grupowego ubezpieczenia. Daje ono wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Ochronie podlega dobro pracownika, ale w ramach polisy grupowej są też wypłacane odszkodowania za wypadek przy pracy. Wiele ofert obejmuje nie tylko ubezpieczenie na życie i poważne zachorowanie. W zakres pracowniczego ubezpieczenia grupowego może wchodzić wiele szkód. Najczęściej dotyczą one ryzyka związanego z pracą w danej firmie. W ramach dodatkowych pakietów jest możliwe dołączenie do umowy także członków rodziny ubezpieczonego.

Czy pracownicze ubezpieczenie grupowe jest obowiązkowe?

Podpisując umowę z nowym pracodawcą, możemy dostać propozycję dołączenia do ubezpieczenia grupowego. Nie musimy się jednak na to godzić. Umowa zawierana jest dobrowolnie i nie musi dotyczyć wszystkich zatrudnionych. Przed podpisaniem polisy warto sprawdzić, jakiej ochronie będziemy podlegać i jaka będzie suma ubezpieczenia. Może się okazać, że korzystniejsze warunki będziemy mieć w ubezpieczeniu współmałżonka. Wówczas rezygnujemy z polisy w naszej firmie.

Wyjątkiem są zawody wysokiego ryzyka, gdzie wypadki przy pracy i choroby zawodowe pojawiają się często. W takich firmach może zostać nałożony obowiązek przystąpienia do ubezpieczenia. Pracownik musi zostać o tym poinformowany przy zawieraniu umowy o pracę.

Ile kosztuje ubezpieczenie grupowe pracowników?

Taka forma ubezpieczenia jest tańsza niż polisy indywidualne. Nie ma jednak jednej określonej kwoty, ani nawet przedziału wysokości składek. Grupowe ubezpieczenie jest z reguły tańsze od ubezpieczenia indywidualnego z takimi samymi świadczeniami. Niska składka miesięczna wiąże się jednak z ograniczeniami takimi jak limity świadczeń, czy zakres ochrony, który jest ustalany dla całej grupy. Niemożliwe jest więc opracowanie własne. Jeśli masz szczególne wymagania i potrzebujesz umów dodatkowych, to lepiej podpisać indywidualną umowę z ubezpieczycielem. Trzeba się jednak liczyć z wyższą składką.

ubezpieczenia pracownicze
Ubezpieczenia pracownicze obejmują nie tylko zatrudnionych, ale też ich rodziny.

Ubezpieczenie grupowe a indywidualne — co wybrać?

W tym artykule nie podamy gotowej recepty na wybór najlepszego ubezpieczenia. Decyzja zależna jest od własnych preferencji. Warto jednak wiedzieć, co różni ubezpieczenia grupowe pracowników od umów indywidualnych. Oto najważniejsze cechy:

 • polisa indywidualna na życie jest droższa, ale ma większy zakres ochrony niż grupowe ubezpieczenie,
 • czynniki takie jak wiek, płeć czy stan zdrowia nie mają znaczenia przy ubezpieczeniach grupowych,
 • ubezpieczenia grupowe posiadają uproszczone procedury zawierania umowy,
 • grupowe ubezpieczenia pracownicze są dostępne tylko dla określonych grup ubezpieczonych.

Jak widać, niemożliwe jest wstawienie znaku równości pomiędzy polisą ubezpieczeniową grupową a indywidualną. Obie możliwości mają na celu zabezpieczenie rodziny ubezpieczonego na wypadek ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub jego śmierci. Najmniej korzystną sytuacją pozostaje gdy polisy grupowe są uzupełniane przez indywidualne ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenia indywidualne dają więcej możliwości modyfikowania umowy. Należy jednak pamiętać, że taki sposób ubezpieczenia jest znacznie droższe.

Założenie polisy ubezpieczeniowej w ramach zabezpieczenia grupowego jest łatwiejsze. Wystarczy mieć umowę z firmą i podpisać oświadczenie przystąpienia do polisy ubezpieczenia. Z tego też względu jest to forma ochrony zdrowia i życia, atrakcyjna w kontekście osób starszych lub niepełnosprawnych.

Kto płaci składki na ubezpieczenie grupowe?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko wtedy, gdy nie zalegamy z płaceniem składek. Podpisując polisę grupową, nie musimy o tym pamiętać, bo to pracodawca opłaca ubezpieczenie swoich pracowników. Należy jednak dopilnować, aby dokonał wpłaty. Istotne jest także, że to my ponosimy koszty — wysokość sumy ubezpieczenia odciągana jest od pensji.

Co z ubezpieczeniem po utracie pracy?

Kiedy zmieniamy lub stracimy pracę, warto wiedzieć, ile będzie trwać ubezpieczenie. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, polisa pracownika wygasa po 30 dniach od ustania stosunku pracy z byłym pracodawcą. Ta zasada dotyczy również członków rodziny, którzy zostali ubezpieczeni wraz z pracownikami danego przedsiębiorstwa.

Przy niemal każdej polisie grupowej istnieje jednak możliwość kontynuowania jej indywidualnie. Nie trzeba szukać innych rozwiązań. To istotne ze względu na zakres ochrony, jaki oferują ubezpieczenia grupowe.

Podsumowanie

Zatrudnianie pracowników wiąże się z wieloma kosztami. Do obowiązków przedsiębiorcy należy opłacanie składek do ZUS i innych instytucji, a także dbanie o bezpieczeństwo podwładnych.

Ubezpieczenia pracownicze są ważnym elementem oferty benefitowej dla pracowników. Mogą mieć szeroki zakres ochrony i obejmować ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie od poważnych zachorowań lub trwałego inwalidztwa, a także wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, takich jak śmierć bliskiej osoby czy narodziny dziecka. Ubezpieczenie grupowe może być korzystnym rozwiązaniem dla firm, ponieważ nie wymaga ono od pracowników opłacania wysokich składek, a także minimalizuje formalności. Zapewnia też poczucie bezpieczeństwa zarówno prywatnie, jak i zawodowo, dlatego na rynku pracy jest wiele firm oferujących pracownicze ubezpieczenie grupowe.

Jakie są najczęściej występujące rodzaje ubezpieczeń pracowniczych?

Najczęściej występujące rodzaje ubezpieczeń pracowniczych to ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na wypadek choroby lub wypadku w pracy, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie na życie.

Jakie korzyści mogą wynikać dla pracownika z ubezpieczenia pracowniczego?

Korzyści wynikające dla pracownika z ubezpieczenia pracowniczego to m.in. pokrycie kosztów leczenia, zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty zdolności do pracy, ochrona życia oraz możliwość skorzystania z innych świadczeń zdrowotnych.

Czy pracownik może skorzystać z ubezpieczenia pracowniczego w przypadku wypadku poza miejscem pracy?

Tak, w niektórych przypadkach pracownik może skorzystać z ubezpieczenia pracowniczego w przypadku wypadku poza miejscem pracy, jeśli taki wypadek został uznany za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy.

Czy umowy ubezpieczenia pracowników są obowiązkowe?

Tak, pracodawcy zobowiązani są do zawierania umów ubezpieczenia pracowników, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *