co to jest zysk, jak wyliczyć zyski

Co to jest zysk, przychód i dochód? Poznaj różnice i oblicz wskaźniki

Dla prowadzenia udanej działalności gospodarczej istotne jest zrozumienie tych pojęć i ich znaczenia. Odpowiednie monitorowanie, analiza i optymalizacja zysku, dochodu i przychodu pozwolą przedsiębiorstwu skutecznie zarządzać finansami, planować inwestycje, przyciągać inwestorów oraz osiągać stabilność i rozwój. Zanim zaczniesz nad tym pracować, przeczytaj, co to jest zysk i czym się różni od przychodu i dochodu.

Rozróżnienie zysku, dochodu i przychodu. Kluczowe pojęcia dla sukcesu Twojego biznesu

Nie ma nic ważniejszego w życiu przedsiębiorstwa niż zysk. Jak go prawidłowo rozumieć? Co jest rzeczywistym miernikiem opłacalności? Zacznijmy od przedstawienia definicji najważniejszych pojęć.

 1. Przychód — to wszystkie środki, które uzyskaliśmy w ramach naszej działalności gospodarczej przed odjęciem od nich kosztów ich uzyskania i podatków.
 2. Dochód — jest tym, co zostało nam po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania i podatków.
 3. Zysk — to dodatni wynik finansowy naszej firmy. Jest nadwyżką sprzedaży nad ponoszonymi wydatkami. Może być równy dochodowi, ale nie musi.
 4. Koszty uzyskania przychodu — wydatki, które ponosimy, aby uzyskać dochód. Muszą być udokumentowane i mieć związek wyłącznie z prowadzoną działalnością.

Realny zarobek przedsiębiorstwa będzie dla nas równoznaczny z zyskiem. Będąc nadwyżką przychodów nad wydatkami, stanowi dla naszego przedsiębiorstwa źródło dochodu. Jest podstawą rozwoju firmy i inwestycji w przyszłości. Skupmy się teraz na dokładnym omówieniu każdego z tych czynników.

Przychód

W ogólnym rozumieniu przychodem możemy nazwać wszystko to, co uda nam się zarobić. To wszystkie pieniądze, które otrzymaliśmy za świadczone przez nas usługi czy sprzedane towary. W związku z tym, że na tym etapie nie podlegają opodatkowaniu, możemy nazwać je przychodami netto. Trzeba jednak pamiętać, że do przychodu Urząd Skarbowy zalicza również wystawione faktury, za które nam jeszcze nie zapłacono. Jeśli nasz kontrahent nie zapłaci nam wskazanej w fakturze kwoty, to i tak zostanie ona uznana potem za nasz przychód. Tym samym fiskus będzie uprawniony, aby pobrać od tej kwoty należny mu podatek.

Możemy czerpać nasz dochód z różnych źródeł. Obok sprzedaży, istnieją tak zwane przychody finansowe. Zaliczamy do nich przychody czerpane ze sprzedaży papierów wartościowych, dywidend czy odsetek. Ogólnie rzecz biorąc, są to przychody pochodzące z operacji finansowych przeprowadzanych przez nasze przedsiębiorstwo.

Wyróżniamy przychód całkowity, przeciętny i krańcowy. Pierwszy z nich odnosi się do wartości wszystkich sprzedanych dóbr i usług. Aby go obliczyć, należy przemnożyć przez siebie cenę danego produktu przez liczbę sprzedanych. Przychód przeciętny odnosi się do sprzedaży jednego towaru. Jest wynikiem ilorazu przychodu całkowitego i wielkości sprzedanych produktów. Ostatni z nich — przychód krańcowy — jest przyrostem przychodu całkowitego.

Dochód

W największym uproszczeniu dochód to różnica między przychodami a wydatkami związanymi z działalnością. Mamy z nim do czynienia, jeśli przychody przewyższają koszty uzyskania przychodu. Dla zobrazowania tego mechanizmu posłużmy się prostym przykładem:

Załóżmy, że fryzjer obsłuży trzech klientów, od których weźmie po 100 zł, a potrzebne produkty będą go kosztować w sumie 30 zł. Jego przychód wyniesie 300 zł, ale dochód 270 zł: 300 zł – 30 zł = 270 zł.

Najważniejsze w obliczeniu dochodu jest ustalenie naszych kosztów. Wielu przedsiębiorców, dbając o wysokie zyski, skupia się na odliczeniu kosztów działalności. W taki sposób operuje dochodami i kosztami, aby nie płacić podatku dochodowego. Jest to szczególnie popularne wśród rozwijających się firm, gdzie zyski przekazywane są na realizacje inwestycji.

jak obliczyć zysk firmy
Zysk to najważniejsze pojęcie dla przedsiębiorcy. Określa, ile pieniędzy zarabia nasza firma.

Co to jest zysk i jakie są rodzaje?

Dodatni bilans finansowy to główny wskaźnik działalności gospodarczej pozwalający określić kondycję przedsiębiorstwa. Choć zysk rozumiany jest jako dochód, czyli pozytywny wynik rachunku zysków i strat, to jednak istnieją podstawowe różnice. Zysk jest kategorią ekonomiczną, z kolei dochód należy do pojęć podatkowych. Przeanalizujmy różne podejścia do tego zagadnienia:

 1. Zysk operacyjny — różnica między przychodami a kosztami z głównej działalności bez podatków i kosztów.
 2. Zysk ekonomiczny — całkowity utarg po odjęciu kosztów finansowych — to normalny zysk przedsiębiorstwa.
 3. Zysk księgowy — różnica między zyskiem a kosztem księgowym.
 4. Zysk netto — jest równy wynikowi finansowemu firmy i jest wskaźnikiem efektywności gospodarowania — na jego podstawie określa się rentowność przedsiębiorstwa.
 5. Zysk brutto — nadwyżka sprzedaży (przychodów), biorąc pod uwagę również skutki zdarzeń losowych.
 6. Zysk kapitałowy — pochodzi ze sprzedaży aktywów. Oznacza, że zostały one sprzedane drożej niż wcześniej przez nas nabyte.
 7. Zysk normalny — osiągany, gdy zysk księgowy jest równy wszystkim kosztom księgowym. W tej sytuacji przedsiębiorstwo nie osiąga zysków ekonomicznych.

Solidność danego przedsiębiorstwa mierzona jest przede wszystkim poprzez osiąganie regularnego zysku na danym poziomie. Dodatni wynik finansowy jest podstawą rozwoju firmy. Wzrost wartości firmy jest decydujący po pozytywnym wizerunku danej marki w oczach inwestorów.

Źródła zysków można podzielić na te o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Pierwsze z nich to wkład własny, zysk netto, amortyzacja i dochody ze sprzedaży aktywów. Do drugiej grupy należą kredyty, dotacje, emisje papierów wartościowych i czerpane z nich dochody. Ważnym aspektem, obok pozyskania nowych kapitałów, jest optymalizacja podatkowa, w szczególności podatku dochodowego. Zysk zależy również od zróżnicowania asortymentu i wdrożenia innowacji.

Kluczowe wskaźniki zyskowności

Jest wiele wskaźników oceniających działalność danego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim bierze się pod uwagę dodatni bilans rachunku zysków i strat oraz wzrost wartości firmy w analogicznie tym samym okresie rok do roku. Istnieją jednak inne dane, na podstawie których możemy określić kondycję danej firmy. Są to:

 1. Marża zysku brutto — to relacja między zyskiem brutto a przychodami.
 2. Marża zysku netto — to stosunek zysku netto do przychodów.
 3. Zwrot z inwestycji — informuje nas o rentowności danej inwestycji.

Aby określić opłacalność danego przedsięwzięcia, sporządza się analizę rentowności. Bierze się pod uwagę wskaźnik rentowności aktywów, wskaźnik rentowności kapitałów własnych i wskaźnik rentowności sprzedaży. Najlepiej zlecić to zadanie wyspecjalizowanym firmom, które potrafią określić kondycję firmy w warunkach ryzyka rynkowego.

Zysk może dotyczyć też osób prywatnych

Przeczytaj, jak zrobić tanie zakupy i zwiększyć swoje fundusze

Jak zwiększać zysk i dochód przedsiębiorstwa?

To pytanie zadaje sobie każdy przedsiębiorca. Czasem, mimo naszych wysiłków, w wyniku zdarzeń trudnych do przewidzenia, dochodzi do obniżenia wpływów. Trudno przewidzieć stabilność załogi przedsiębiorstwa czy przyszłą opłacalność danej transakcji. Kapitał potrzebny do prowadzenia firmy w warunkach ryzyka może okazać się dla nas nieosiągalny. Jego nieodpowiedni poziom zniechęca inwestorów, prowadząc do strat firmy. Błędne dotychczasowe gospodarowanie posiadanymi środkami czy działalność konkurencji może doprowadzić nas na skraj bankructwa. Co zrobić, aby mimo tych zagrożeń zwiększyć zysk?

Najprostszą odpowiedzią będzie zwiększenie naszego udziału w rynku. Regularne, wysokie zyski uodpornią nasz biznes na wszelkie fluktuacje na rynku. Stabilny zysk przedsiębiorstwa niezależnie od warunków zewnętrznych powinien być naszym podstawowym celem. Pozwoli nam to na ekspansję na rynku również w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców. To ważne dla rozwoju firmy, co jednocześnie uodporni nas na skutki zdarzeń losowych.

Wspomniana optymalizacja podatkowa jest jednym ze sposobów na obniżenie wydatków ponoszonych w ramach prowadzenia firmy. Innym może być modyfikacja czynników produkcji, której wysokie koszty mogą ciągnąć nas w dół. Zysk osiągamy, tnąc nakłady. Optymalizacja działalności każdej sfery naszego biznesu powinna zatem być dla nas priorytetem.

Ostatnim, choć nie najmniej ważnym czynnikiem mającym wpływ na zysk, jest udoskonalenie procesów. Być może po analizie kondycji naszej firmy trzeba będzie zmodyfikować dotychczasowe gospodarowanie posiadanym kapitałem? Podniesienie efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami da nam przewagę nad konkurencją. To również element 'odchudzania’ naszej firmy.

Podsumowanie

Ważne jest również uwzględnienie kontekstu, takich czynników jak ryzyko, konkurencja, zmienne warunki rynkowe i regulacje. Wszystkie te elementy mogą mieć wpływ na zysk, dochód i przychód, dlatego konieczne jest elastyczne podejście i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków. Odpowiednie zarządzanie finansami pozwoli zarobić na biznesie więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *